TOMATIS AZƏRBAYCAN İNKİŞAF BƏRPA MƏRKƏZİ

TƏLİM

Tomatis Azərbaycan Mərkəzinin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də autizm spektr pozuntusundan (ASP) əziyyət çəkən uşaqların təhsilidir.

Autizm diaqnozu qoyulmuş hər bir uşağın bənzərsiz bir təhsilə ehtiyacı var. Autizmli uşaqlara, davranış problemlərinə və diqqətin yayınmasına meyl etdiyinə görə, xüsusi bir mühit və əlavə materiallar, eləcə də ixtisaslı və təcrübəli müəllimlər tələb olunur.

Bunu nəzərə alaraq, Tomatis Azerbaijan Mərkəzi, uşaqlara say anlayışlarını öyrətmək, saymaq, zaman kateqoriyalarını təyin etmək, əşyanın forması və məkanda istiqaməti təyinetmə bacarığını dərinləşdirmək və s. anlayışların öyrənilməsinə istiqamətlənmiş pedaqoji proqramları işləyib hazırlamış və uğurla tətbiq etmişdir.

ASP olan uşaqların təhsil prosesinin formalaşması onun emosional inkişafı eləcə də əlaqə qurma qabiliyyətinin inkişafı və sosial qarşılıqlı təsir bacarıqlarını mənimsəməsi üzrə işin müvəffəqiyyətli olmasından asılıdır.

Autizm diaqnozu qoyulmuş uşaqların tədrisi zamanı müəllim aşağıdakıları həyata keçirir:

  • uşağın inkişaf xüsusiyyətlərinin diaqnostikası;
  • fərdi və qrup şəklində dərslərin keçirilməsi;
  • ASP olan şagirdlərdə arzuolunmaz davranış formalarını düzəltmək üçün işin təşkili;
  • təhsil və islah proqramlarının və tədris planlarının tərtib edilməsi, uyğunlaşdırılması və tənzimlənməsi;
  • dərs planlarının tərtib edilməsi;
  • şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tədris materiallarının uyğunlaşdırılması;
  • ASP olan şagirdlər üçün ümumtəhsil siniflərinin tədris planlarının uyğunlaşdırılması;
  • ASP olan şagirdlər üçün məktəbdə xüsusi şəraitin yaradılması üçün tövsiyələrin hazırlanması;
  • valideynlərlə məsləhətləşmə;
  • ASP olan şagirdər üçün tədris prosesinin effektivliyinin monitorinqi
Call us